Scott McCartney
Scott McCartney
Deputy Live Editor